ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำมูลหนัก 1 บาท  คุณ มานพ ประชาสุข อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำหนัก 25 สตางค์ คุณ ชญานิศ นรนาถตระกูล จังหวัดนนทบุรี

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำหนัก 25 สตางค์  คุณเพชรดา​ สังข์​โกมล​ จังหวัด สุรินทร์

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำหนัก 25 สตางค์  คุณ คุณชวน เปียนขุนทด จังหวัด นครราชสีมา

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำหนัก 12.50 สตางค์  คุณ นิตยา น้องตาแสง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำหนัก 12.50 สตางค์  คุณ ธิดารัตน์ บุครดี จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำมูลหนัก 1 กรัม คุณสมคิด ศิริโม้ ชาวจังหวัดภูเก็ต

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำมูลหนัก 1 กรัม คุณไพวัลย์ วงสุโท ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำมูลหนัก 1 กรัม คุณจุฑามาศ​ วัดแผ่นลำ ชาวจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำมูลหนัก 1 กรัม คุณ ยุวดี เสนาพรม ชาวจังหวัดยโสธร

ผู้โชคดี รับรางวัลทองคำมูลหนัก 1 กรัม คุณ แคทรียา อินทร์ชัยศรี ชาวจังหวัดเลย