บริษัท บัณฑิต เวิลด์ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องหมายการค้า ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ลฯล ผ่านตัวแทนจำหน่ายร้านขายยา และตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทของเราเจริญเติบโต และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วม งานเป็นจำนวนมาก

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต(ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ), ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ค่าครองชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, เค้กวันเกิด, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ, ลาป่วย, วันลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 25,000-30,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม)

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 – 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

ลักษณะงาน :  วางแผนพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มั่นคง กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 20,000-25,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม)

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 – 50  ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายขาย หรือ การตลาด อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

ลักษณะงาน :  วางแผนพัฒนางานในฝ่ายขายและการตลาด กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายขายและการตลาด รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 17,000 – 22,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 – 50  ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายจัดส่งสินค้า หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 17,000 – 22,000  บาท

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 17,000 – 22,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 – 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายบุคคลและธุรการ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ เงินเดือน กฎระเบียบของบริษัท  จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ  รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 17,000-22,000 บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35-50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บัญชี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายบัญชีและการเงิน กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตรวจสอบบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดขาย ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ ดูแลเรื่องการเสียภาษี  ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจการพิเศษ
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 17,000 – 22,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 – 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายตรวจการพิเศษ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายตรวจการพิเศษ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่างๆ ป้องกันปัญหาทุจริตและการทำงานไม่โปร่งใส ทวนสอบการทำงานของของฝ่ายต่างๆเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกขาย (กะดึก) / หัวหน้าแผนกขาย (กะเช้า) / หัวหน้าแผนกขาย (กะเย็น)
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 3 อัตรา / เงินเดือน : 14,000-16,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม) (ไม่รวมค่ากะเดือนละ 500-1,000 บาท)

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-45  ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ควบคุมการทำงานในแผนกขายให้ได้คุณภาพ แก้ไขปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์  Line  Facebook  และ ช่องทางอื่นๆ  ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ออกบิลขายสินค้า  สรุปยอดขายสินค้า  ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ( กะดึก เวลางาน 00.00-09.00น. / กะเช้า เวลางาน 08.00-17.00น. / กะเย็น เวลางาน 16.00-01.00น. )

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกการตลาด
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 16,000-20,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม)

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-45  ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ควบคุมการทำงานในแผนกการตลาดให้ได้คุณภาพ แก้ไขปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์  จัดทำข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย  จัดทำโปรโมชั่นและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย  กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกจัดส่งและคลังสินค้า
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 14,000-16,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-45  ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดส่งและคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ควบคุมการทำงานในแผนกจัดส่งและคลังสินค้าให้ได้คุณภาพ แก้ไขปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด  เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด  จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า  ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงิน
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บัญชี

คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะด้านงานบัญชี มีระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน :  ตรวจสอบบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดขาย ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ ดูแลเรื่องการเสียภาษี  ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานผลการดำเนินงาน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะดึก) / พนักงานขาย (กะเช้า) / พนักงานขาย (กะเย็น)
โหลดใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 11,000-13,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม) (ไม่รวมค่ากะเดือนละ 500-1,000 บาท)

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20-35  ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะด้านการขาย มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์  Line  Facebook  และ ช่องทางอื่นๆ  ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ออกบิลขายสินค้า  สรุปยอดขายสินค้า  ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  ( กะดึก เวลางาน 00.00-09.00น. / กะเช้า เวลางาน 08.00-17.00น. / กะเย็น เวลางาน 16.00-01.00น. )

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 4 อัตรา / เงินเดือน : 12,000-15,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม)

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะด้านการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านงานกราฟฟิกดีไซน์เว็บดีไซน์ คอลัมนิสต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ออกแบบผลิตภัณฑ์  จัดทำข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย  จัดทำโปรโมชั่นและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย  กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานกราฟฟิกดีไซน์
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-13,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี  อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟฟิกดีไซน์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านเว็บดีไซน์ ถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ และ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ออกแบบสื่อโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น Logo,  Packaging,  Brochure,  Poster,  Banner  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานเว็บดีไซน์
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถออกแบบ จัดทำ แก้ไขเว็บไซต์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี  อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บดีไซด์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้าน การถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ และ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ออกแบบ จัดทำ แก้ไขเว็บไซต์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานคอลัมนิสต์
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถเขียนบทความด้านสุขภาพและความงามได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี  อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านงานคอลัมนิสต์ 1 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : เขียนบทความด้านสุขภาพภาพและความงาม เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานไอทีซัพพอร์ท
โหลดใบสมัคร

จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-13,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี  อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาได้หากเกิดปัญหาเร่งด่วน หรือ มีงานที่จำเป็นต้องรีบแก้ไข มีประสบการณ์ทำงานด้านงานไอทีซัพพอร์ทอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ดูแลระบบ Server, Lan, Internet ภายในองค์กร  แก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องวงจรปิด  จัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการใช้งานในฝ่ายต่างๆ อบรมและแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน วางแผนพัฒนางานด้านไอทีภายในองค์กร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการจัดส่งและคลังสินค้า
โหลดใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 12,000 – 13,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 – 35  ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี  อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจัดส่ง หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด  เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด  จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า  ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่งและคลังสินค้า
โหลดใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 10,000 บาท

เพศ : ชาย  อายุ : 20 – 35  ปี

วุฒิการศึกษา : ม.6, ปวช.

คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี  อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งสินค้า หรือ งานคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด  เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด  จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า  ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

ตำแหน่ง : แม่บ้าน/พ่อบ้าน
โหลดใบสมัคร

จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน :  10,000-12,000  บาท

เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20 – 45  ปี

วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี  อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน รักความสะอาด สามารถทำงานบ้านได้เป็นอย่างดี แม่บ้านจะต้องขับรถจักรยานยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พ่อบ้านจะต้องขับรถจักรยานยนต์และขับรถยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากมีประสบการด้านงานแม่บ้านหรือพ่อบ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ซักรีดเสื้อผ้า ซื้ออาหารทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร ล้างจานชาม รดน้ำต้นไม้ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในบริเวณบ้านและสำนักงาน (พ่อบ้านต้องทำหน้าที่คนขับรถ ช่างซ่อม รปภ. คนสวน ดูแลสัตว์เลี้ยงได้) และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ( เวลางาน 08.00-17.00น. )

รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด

ติดต่อฝ่ายบุคคล

E-mail :  bunditworld.hr@gmail.com

Line : @Bunditworld

Tel : 043-306484

Mobile : 091-0637868, 095-6723937